Általános Szerződési Feltételek/ÁSZF

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (Vevő) a https://iotcentrum.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket, továbbiakban ÁSZF.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető „pdf” kiterjesztésű fájl formátumban a következő weboldalról: https://iotcentrum.hu/aszf/

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alarmdirect Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://iotcentrum.hu weboldalon keresztül forgalmazott elektronikus vagyonvédelmi eszközök értékesítésének során, valamint kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, mely során a Szolgáltató és Vevő (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen Felek) jogviszonyba lép egymással. A Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://iotcentrum.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

1. SZERZŐDÉSES PARTNER

A Vevő szerződéses partnere

Cégadatai:
Cég neve: Alarmdirect Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely, levelezési cím: 1141 Budapest, Cinkotai út 97/b.
Cégjegyzékszám: 01-09-720127

Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13128814-2-42
Közösségi adószám: HU13128814

Ügyvezető: Dockál Zsolt Attila
Bankszámla: OTP Bank: 11715007-20435947-00000000
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-30-4-873-874
Ügyfélszolgálati email cím: ugyfelszolgalat@iotcentrum.hu
Üzlet címe: 1141 Budapest, Cinkotai út 97/b.

Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig SZ-V: Zárva

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36/30-4-873-874
Ügyfélszolgálat telefonon keresztül az alábbi időszakokban érhető el:
Hétfő – péntek: 8:00 – 17:00
Szombat-vasárnap: nem elérhető!
Ünnepnapokon nem elérhető!

Ügyfélszolgálati email cím: ugyfelszolgalat@iotcentrum.hu

Az ÁSZF célja a tárgyi eszközök értékesítésére, és hozzá kapcsolódó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony részletes szabályozása. Jelen szerződési feltételek 2022 január 17. napjától hatályosak.

A szerződés nyelve: Magyar

2. WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MEGKÖTÉSEK

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL A VEVŐ AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ÁSZF-BEN RÖGZÍTETT FELTÉTELEKET. KÉRJÜK, AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA AZ INTERNETES ÁRUHÁZAT!

Az IOTcentrum Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Így az IOTcentrum Webáruház használata során a Vevőnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vevő köteles haladéktalanul megszakítani a IOTcentrum Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem végezhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott természetes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával veheti igénybe az IOTcentrum Webáruház szolgáltatásait. Ezen hozzájárulás megszerzése a cselekvőképességében korlátozott természetes személy felelőssége és teendője. Az IOTcentrum Webáruháznak nem dolga és nincs is rá módja, hogy ismerje ill. kiderítse ki tartózkodik az online tranzakciók során a felhasználói oldalon. Ezért ennek felelőssége kizárólag a Vevőt terheli.

Amennyiben a Vevő az IOTcentrum Webáruház weboldalára belép és annak használatát megkezdi, úgy azzal a Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, illetve az Adatvédelmi tájékoztatóban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul veszi, és az IOTcentrum Webáruház használatának feltételeit elfogadja, valamint az adatkezelés módjához hozzájárulását adja.

Amennyiben a Vevő nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy azonnal köteles megszakítani az IOTcentrum Webáruház használatát és elhagyni az oldalt.

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Jelen ÁSZF hatálya Magyarország és külföld területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és kereskedelmi ügyletre kiterjed, melyet a https://iotcentrum.hu (továbbiakban IOTcentrum) található Online áruházon keresztül történik a szerződésben meghatározott felek között. Az Internetes Áruházban történő vásárlást, a 2001. évi CVIII. Törvény (“EKTV.”) szabályozza, mely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól.

Az IOTcentrum Áruházban történő vásárlás csakis elektronikus úton leadott megrendeléssel történhet a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelést a Szolgáltató külön elfogadó e-mailben fogadja el, melyben tájékoztatja a Vevőt a várható szállítás idejéről, a bruttó végösszegről, illetve a szerződés megkötéséről.

Az IOTcentrum Áruházban megtalálható árucikkek bárki számára regisztráció nélkül is megtekinthetőek, azonban egyes szolgáltatások, mint az elektronikus vásárlás, csak regisztrációval és belépéssel történhet, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A megrendelés leadása után, annak elvégzéséig szabadon módosítható, valamint lemondható a szerződés szerint következmények nélkül. Erre elektronikus formátumban levélben, vagy faxon van lehetőség az alábbi elérhetőségeken.

Weboldal címe: iotcentrum.hu

E-mail cím: info@iotcentrum.hu

Telefon: +36-30-4-873-874

4.SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK

Távollévők között megkötött szerződés esetén a Szolgáltató a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vevővel közli. Vagy azt a Vevő számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek ajánlatos módon. A maradandó adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lenni. Amennyiben a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vevő számára fizetési kötelezettséget jelent, a Szolgáltatónak egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Vevő szerződési nyilatkozatának megtétele előtt fel kell hívja a Vevő figyelmét. A szerződés szerinti árucikk vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira. A szerződés szerinti árucikkért vagy szolgáltatásért járó illetmény adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről). Amennyiben e költségeket nem lehet megfelelően előre kiszámítani, akkor annak a körülménynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

A Szolgáltató köteles tájékoztatást adni arról, hogy a Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kimondottan tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Amennyiben a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, akkor a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni. Ami jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Az Alarmdirect Kft. az IOTcentrum Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintás előtt a Vevőnek egy jelölőnégyzet kell kipipálnia. Amivel kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező Szolgáltató köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor világosan és olvashatóan feltüntetni az esetleges szállítási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de az árucikk adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor – a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást ad a Vevőnek a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a Szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Vevőnek megadta; és a Vevő a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

A szerződés írásbelisége, iktatása

Az IOTcentrum Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az Alarmdirect Kft nem iktatja, így utólag az nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból az Internetes Áruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bármilyen tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, illetve a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése kizárólag magyar nyelven történik, arra a Magyarország joga az irányadó.

Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás, ÁSZF szerint

Az Alarmdirect Kft., valamint az IOTcentrum Webáruház nem vetette magát alá semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez szükséges technikai lépések ismertetése:

A megrendelni kívánt árucikk vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás időtartamáról és feltételeiről a Vevő az árucikk nevére történő kattintás után tájékozódhat. A Vevő a „Kosárba rakom!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket szimulált kosarába helyezni. Amikor az árucikket a kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vevőt arról, hogy az árucikk elhelyezésre került a kosarában. Itt választhat, hogy tovább nézelődik („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi és elkezdi a megrendelést a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. Ha a fizetési lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, itt ellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítható a megrendelés. Amennyiben mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

Termékinformációk

Az árucikkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki/technikai paraméterek stb.), továbbá az eladási árat a Vevő az árucikk információs oldalán láthatja még a megrendelése elküldése előtt.

Az IOTcentrum Webáruházban megjelenített készletinformációk ismertető jellegűek, és arra az időpontra vonatkoznak, amikor az IOTcentrum Webáruház adatbázisa frissítésre került. Az Alarmdirect Kft. mindent megtesz azért, hogy az adatok naprakészek legyenek weboldalán. Azonban a raktárkészlet aktív mozgása miatt azt garantálni nem tudja, így egyes (fogyóban levő) árucikkeket annak ellenére elérhetőnek mutathat még az oldal, hogy időközben azok elfogytak.

Az IOTcentrum fenntartja a jogot, hogy egyes termékek esetén helyettesítő terméket ad a Vevő részére (a helyettesítő termék, egy olyan termék, amely azonos paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik és hasonló funkciót tölt be, mint az adott termék). Amennyiben a Vevő részére nem megfelelő a helyettesítő termék, úgy az IOTcentrum az adott termék elérhetősége esetén azt kicseréli, vagy a Vevő kérésére a vásárlás összegét visszatéríti a helyettesítő termék visszaküldése esetén.

Adatbeviteli tévedések

Az Alarmdirect Kft. az adatbeviteli tévedéseknek („félrekattintásoknak”) a szerződéses nyilatkozat (ami fizetésével jár, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és javítását az alábbiak szerint gondoskodik.

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Alarmdirect Kft részére történő elküldéséig a IOTcentrum Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbevitelből eredő tévedések javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5. pontjának 4. bekezdése tartalmazza.

Árfeltüntetés

Az IOTcentrum Webáruház által eladásra kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladási ár az ÁFA-t már tartalmazzák (bruttó árak).

Az árucikkek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás többlet költségeit. Ez utóbbiról az Alarmdirec Kft. külön tájékoztatja a Vevőt a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételár minden esetben végleges eladási ár, azaz kedvezmény/akció esetén már a kedvezményes árat tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Alarmdirect Kft az IOTcentrum Webáruházból megrendelhető árucikkek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát mindenkor fenntartja.

Áfa visszatérítés: Az Alarmdirect Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben nem téríti vissza.

Az IOTcentrum Webáruház garantálja, hogy a megrendelés folyamata végén a Vevő pontosan meggyőződhet a kosárba rakott árucikkek vételáráról. Még a kötelezőérvényű megrendelés elküldése előtt.

Téves árfeltüntetés

Amennyiben az Alarmdirect Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre az IOTcentrum Webáruházban, akkor az Alarmdirect Kft. nem köteles a árucikket/szolgáltatást téves áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • kétségtelenül téves, irreális ár, ami az érintett árucikk/szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba következtében megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
 • egyéb kirívó értékaránytalanságot jelentő ár

5. MEGRENDELÉS

A Weboldalon feltüntetett eladási árak, amennyiben az külön nincs jelezve bruttó árak és tartalmazzák a 27%-os Áfát. Azonban a szállítási költséget nem tartalmazzák. A termékek melyek az oldalon találhatóak jellemzően raktárkészleten vannak, így azonnal vásárolhatóak, megrendelhetőek. A termék árának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja, azzal a módosítással, hogy az új ár az Internetes Áruházban történő megjelenéssel együtt lép érvénybe. A már leadott és feldolgozott megrendeléseknél a megrendelés idejében aktuális ár érvényes, ez alól egyetlen kivétel, ha időközben az ár kedvezőbb irányban módosul.

Mennyiségi kedvezményt csak abban az esetben tudunk biztosítani, ha rendelését Ön adja le online a webshop felületén.

A feltüntetett képek esetenként illusztrációk, így nem minden esetben az eredeti termék képe szerepel az árucikknél. Azonban a termék minden tulajdonságát, jellemzőét, illetve használati utasítását a termék információs oldalán meg lehet tekinteni. A termék konkrét és pontos tulajdonságait a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza, mely angol vagy magyar nyelvű.

A vásárlásnak nem feltétele az oldalon történő regisztráció. Ha a Vevő bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az oldalon kiválaszthatja, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat a fizetési lehetőségek közül. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A szállítási adatok megadását követően a Vevő jelölőnégyzetbe helyezett pipával visszaigazolja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta jelen ASZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót. Valamint szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Az alapértelmezett minden esetben a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen az oldalon jelenik meg a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelés adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti/javíthatja a Vevő.

A Vevő az adatbevitelből eredő hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: hiszen az oldalon a megrendelés folyamán végig láthatóak a „Számlázási adatok”, „Szállítási cím lehetőségek”, „Fizetési mód” beállítások. .A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Vevő véglegesítheti megrendelését és el küldheti az Alarmdirect Kft. részére.

Amennyiben a Vevő az online megrendelést a kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le. Ami a Vevő részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Az ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az IOTcentrum Webáruház a Vevő ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.).

A megrendelés véglegesítésével egy záró felületre érkezik a Vevő, ahol tájékoztatást kap a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, és arról hogy a megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja, vagy elmentheti PDF formátumban.

A Szolgáltató a megrendelés megérkezését követően a Vevő részére visszaigazoló e-mailt küld. Az első egy automatikus válaszlevél, melyben a Szolgáltató értesíti a Vevőt, hogy a megrendelést fogadta. A megrendelés fogadása és feldolgozása után a Szolgáltató egy újabb levélben értesíti a Vevőt a megrendelés eredményéről, annak teljesíthetősége esetén az átvétel, illetve szállítás várható időpontjáról is. Ezáltal a Vevő kettő darab e-mailt kap a Szolgáltatótól.

6. VISSZAIGAZOLÁS, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Vevő a “Megrendelés elküldése” gombra kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvásárlására. Az ezzel kapcsolatos jelölőnégyzet kipipálásával pedig elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vevő megrendelésének Alarmdirect Kft-hez való megérkezése a Vevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az Alarmdirect Kft. és a Vevő közötti szerződés létrejöttét. A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Alarmdirect Kft késedelem nélkül, önműködően generált e-mail útján, legkésőbb 2 napon belül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vevőt, hogy az IOTcentrum Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vevőnek szükséges a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét, illetve az abban feltüntetett linkeket részletesen átnézni. A Vevő által megadott adatok, paraméterek helyességét ellenőrizni. A pontatlan, illetve nem kellő részletességgel megadott adatok, információk miatt felmerülő bármilyen bonyodalom, szállítási vagy egyéb többletköltség, esetleg ellehetetlenülés, késedelem Vevőt terheli. Az a Vásárló kizárólagos felelőssége. A vevői megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az IOTcentrum Webáruház visszaigazolja a megrendelés elfogadását. Amit egy külön, Vevőnek küldött e-mailben igazol vissza.

A Vevő az IOTcentrum Webáruház weboldalán történő regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja. A rendelés folyamatával tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Tájékoztatóban kirészletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Amennyiben a megrendelés elküldése előtt a Vevőnek az árucikkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy telefonon, valamint e-mail útján fordulhat az IOTcentrum Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 1.-át), ahol a munkatársak készséggel állnak rendelkezésére.

Az IOTcentrum Webáruházban vásárolt árucikkek kereskedelmi továbbértékesítése nem engedélyezett!

Termék rendelkezésre állása

Amennyiben a megrendelt áru nem áll rendelkezésre raktárról a megrendelés idején, valamint a „rendelhető”-ként feltüntetett árucikk nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy az IOTcentrum Webáruház fenntartja a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését. Ilyenkor szerződéskötés nem történik, melyről a Vevő értesítést kap. Esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Vevő számára haladéktalanul visszautaljuk.

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az IOTcentrum Webáruházhoz vagy a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli az IOTcentrum Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert téves e-mail címet adott meg. Valamint az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt részére nem hozzáférhető.

7. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Internetes Áruházban leadott megrendeléseket beérkezési sorrendben teljesíti a Szolgáltató. A kiszállítás előtt mindig telefonos egyeztetés szükséges, ezért csak azokat a megrendeléseket tudja a Szolgáltató vállalni, ahol a Vevő telefonos elérhetőséget biztosított.

A megrendelt termékeket Vevő a Szolgáltató telephelyén személyesen is átveheti, melyet a megrendelés leadásával egy időben előre jelezni kell. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelés feldolgozása után e-mailben, vagy telefonos megkeresésben értesíti a Vevőt a termék átvételi időpontjáról. A Vevő köteles a megrendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A megrendelés átvételéhez a Vevőnek be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását, illetve az átvételi értesítést. Továbbá valamilyen, közigazgatási hatóság által kiállított, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Személyes átvétel esetén a fizetés történhet készpénzben, vagy előre utalással a Szolgáltató OTP Banknál vezetett számlaszámára: 11715007-20435947.

Ebben az esetben az áru átvétele a számlán megjelölt összeg megérkezése után vehető csak át. Ha a Vevő nem veszi át a megrendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, az IOTcentrum Webáruház fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ilyenkor a Vevő az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában.

A házhoz szállítással kért megrendelésnél a Szolgáltató az IOTcentrum Webáruházban megjelölt kiszállítási összeggel megterhelt számlát állít ki a Vevő részére. Amennyiben a megrendelés összege nem éri el az ingyenes szállítási értékhatárt. Díjmentes házhoz szállítás abban az esetben lehetséges, ha a megrendelés bruttó összértéke eléri a díjmentes szállítást biztosító összeghatárt. Több rendelés leadása esetén lehetőség van a szállítások összevonására. Amennyiben ezt a Vevő a második megrendelés leadásakor jelzi a Szolgáltató felé. A már elindított kiszállítások összevonására utólagosan nincs lehetőség.

Házhoz szállítás esetén a fizetés történhet előre utalással, vagy utánvétellel. Utánvétellel kért szállítás esetén a csomag átvételével egy időben a helyszínen kell a Vevőnek a megrendelés összegét készpénzben rendeznie a futárnál. A Vevőnek lehetősége van a kiszállítás napjának megválasztására, viszont konkrét időpont megjelölésére nincs lehetőség. Az átvétel helyét szintén a megrendelés leadásakor kell megjelölni. Célszerű olyan címet megadni a szállításra, ahol az átvevő személye hétköznaponként napközben elérhető. A kiszállítás Magyarország területén munkanapokon 8.00-17.00 óra között történik. Kiszállítás kérése esetén a visszaigazolástól számítva a legkorábban 2 munkanapon belül vehető át a csomag. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztatás a https://iotcentrum.hu/szallitas/ oldalon érhető el.

A megrendelt árucikkekről minden esetben kereskedelmi számla készül, melyet a Vevő a termékkel egy időben átadáskor megkap. Az Alarmdirect Kft által kiállított számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

A Vevő a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával hozzájárul, hogy az Alarmdirect Kft által kibocsájtott elektronikus számlát befogadja, valamint azt a megrendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.

Az online számlát a Kboss.hu Kft. minősített szolgáltató készíti el az Alarmdirect Kft. megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a Kboss.hu Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. Az Alarmdirect Kft. által kiállított online számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott online úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles számviteli bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét.

A megrendelés kifizetésével kapcsolatban a Vevő érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem pusztán a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás kiadása, vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vevőt terheli.

Házhoz szállítással kért megrendelés esetén a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a Vevő kötelessége. Átvételt követően hiányzó tételre vonatkozóan utólagos reklamációt nem áll módjában a Szolgáltatónak elfogadni.

Megrendelés esetén szállítással és fizetéssel kapcsolatosan az ügyfélszolgálat telefon vonalon lehet érdeklődni: +36-30-4-873-874

Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék az Alarmdirect Kft/IOTcentrum Webáruház tulajdonában marad mindaddig, amíg a teljes vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

A SimplePay szolgálatás igénybevétele során a Szolgáltató, mint adatkezelő által a Honlapon tárolt, valamint a vásárlás során Felhasználó által megadott alábbi személyes adatok átadásra kerülnek a szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére:

 • Vásárlás teljes összeg
 • megrendelés azonosítója
 • felhasználó azonosítója
 • rendelés adatai (rendelt termékek adatai)
 • számlázási adatok (név, telefonszám, cím)
 • szállítási adatok (név, telefonszám, cím)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az online bankkártyás fizetések igénybevétele során a Barion rendszerén keresztül is megvalósulhatnak a kifizetések. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8. GARANCIA / JÓTÁLLÁS

Kötelező jótállás: A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan a PTK és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján a jótállás időtartama sávos jótállás. A Szolgáltatót kötelezettség terheli, hogy a jótállás időtartama alatt felelősség terheli. Ami alól csak akkor mentesül, ha bizonyítható, hogy a hiba visszavezethető arra, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatból hibásodott meg. A jótállás attól az időponttól kezdődik, amikor a Vevő a terméket kézhez kapja, vagy a terméket a Szolgáltató üzembe helyezi.

 • A 10-250 ezer forintért megvett termékek esetében 2 év a garancia.
 • A 250 ezer forintnál drágább termékek esetében pedig 3 év a garancia.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A Vevő a garanciás javítási igényét a számla ellenében a Szolgáltatónál érvényesítheti. Csereigény a vásárlás, üzembe helyezés időpontjától számított 3 munkanapon belül lehetséges. A Vevőnek minden esetben a vásárlás tényét igazolnia kell. Csak a Szolgáltató által kiállított és kifizetett számla bemutatásával, illetve a szolgáltatás elvégzésekor átadott átvételi igazolással jogosult a Vevő a jótállási jogok érvényesítésére. A garancia, valamint a kellékszavatosság feltétele a “forgalmazói matrica” megléte a termékhez, mellyel a vásárló igazolni tudja, hogy a terméket az IoTcentum Webshopban vásárolta. Máshol vásárolt termékre a Szolgáltató nem tud sem garanciát, sem kellékszavatosságot biztosítani.

A Szolgáltató mentesül a felelősség alól abban az esetben, ha:

 • A Vevő a hiba ismeretében kötötte meg a szerződést és vásárolta meg a terméket.
 • A Vevő tudatában van, hogy a Szolgáltató hibásan teljesített és ezt nem közli teljesítés alkalmával a Szolgáltató felé, az ilyenkor keletkezett károkért nem teheti felelősé a Szolgáltatót.
 • A szavatossági jogok, csak olyan hibáknál érvényesíthetők, amelyek a teljesítés időpontjában megvolt, és egy éven belül felszínre kerültek.

Nem tartozik jótállás alá az a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Alarmdirect Kft., vagy annak megbízottja végezte el, valamint ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati / kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

 • elsősorban javítást vagy cserét követelhet. Kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Alarmdirect Kft.-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva túlzott többletköltséget okozna. Figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
 • ha az Alarmdirect Kft. a javítást vagy a cserét nem vállalta, kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni. Vagy ha a Vevőnek a javításhoz vagy a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Alarmdirect Kft. költségére saját maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Alarmdirect Kft. köteles a terméket cserélni. Feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot gátolja.

A javítást vagy cserét – a termék tulajdonságaira és a Vevő számára elvárható rendeltetésére figyelemmel – ajánlatos határidőn belül, a Vevő érdekeire figyelemmel kell elvégezni. Alarmdirect Kft-nek törekednie kell rá, hogy a javítást vagy cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A Vevő a javítás vagy csere helyéről a Szolgáltató ügyfélszolgálatán érdeklődhet.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A garanciakötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Alarmdirect Kft. terhelik.

Az Alarmdirect Kft. garanciakötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha alátámasztja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és garancia igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A garancia nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási és szavatossági idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is.

9. SZAVATOSSÁG

A Vevő az Alarmdirect Kft. hibás teljesítése esetén az Alarmdirect Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 24 hónapos elévülési határidővel érvényesítheti szavatossági igényét, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 24 hónapos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő már nem tudja érvényesíteni.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő kérhet javítást vagy cserét. Kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Alarmdirect Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest túlzott többletköltséget okozna. Ha a javítást vagy a cserét a Vevő nem kérte, vagy nem kérhette, úgy igényt tarthat az ellenszolgáltatás arányos leszállítására. Vagy a hibát az Alarmdirect Kft. költségére a Vásárló is kijavíthatja saját maga, illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban kötelessége viselni. Kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra az Alarmdirect Kft. adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után azonnal, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 60 napon belül közölni az Alarmdirect Kft.-vel.

A Vevő közvetlenül az Alarmdirect Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja (megfelelő okirattal), hogy a terméket az Alarmdirect Kft-től vásárolta. Ilyen esetben az Alarmdirect Kft. akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megcáfolja. Vagyis alátámasztja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadás után keletkezett. Ha az Alarmdirect Kft. igazolni tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.

Amennyiben a Vevő a szavatossági igényét a terméktől elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

10. TERMÉKFELELŐSSÉG

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – garancia jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt garancia és szavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Szavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a cserélt termékre, illetve javított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék javítását vagy cserélését kérheti. A termék hibáját szavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek. Vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Szavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 24 hónapon belül érvényesítheti. Ezen határidő elteltével a jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után halasztás nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 60 napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha igazolni tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, vagy hozta forgalomba, illetve
 • a hiba a jelenlegi tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető,
 • vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot alátámasztani.

11. REKLAMÁCIÓ, ELJÁRÁS HIBÁS TERMÉK ESETÉN

A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva tartási időszakban akár az IOTcentrum Webáruházon keresztül, akár az Alarmdirect Kft. székhelyén érvényesíthető.

Amennyiben a Vevő nem minősül fogyasztónak, azaz a Vevő a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

12. ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉG

A Vevő az IOTcentrum Webáruházat kizárólag a saját felelősségére használhatja és elfogadja, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A szándékosan, vagy bűncselekménnyel okozott, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért történő felelősségen túlmenően.

Az IOTcentrum Webáruházban megtalálható tájékoztatók és információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azok csak és kizárólag tájékoztató jelleget szolgálnak, azok pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vevő az IOTcentrum Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, azt haladéktalanul köteles a Szolgáltató felé jelezni. Amennyiben a Szolgáltató a jelzést megalapozottnak tekinti, jogában van az információt azonnal törölni, vagy módosítani.

Az Alarmdirect Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, valamint az IOTcentrum Webáruház használatának az ilyen hibákból adódó akadályoztatásáért, zavaraiért, illetve az ezekből fakadó következményekért
 • Akármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
 • Akár a feladó akár a címzett oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam stb. mappába kerüléséért, valamint az ebből fakadó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a feladó, akár a címzett oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
 • Valamennyi az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
 • Akármelyik rendszer vagy programhiba, különleges esemény, vagy technikai hiba következményeiért

13. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

A kiszállított termék az Alarmdirect Kft./IOTcentrum Webáruház tulajdonában marad mindaddig, amíg a teljes vételár- megfizetése meg nem történik.

14. ELLÁLLÁS

 ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Ha a Vevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a IOTcentrum Webáruházban vásárolt árucikkek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Vevő a szerződéstől 14 napon belül (beleértve a 14. napot is) indokolás nélkül bármikor elállhat. Ennek lehetőségéről a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Melynek értelmében ha a felek személyes találkozása nélkül kizárólag távközlési eszköz használata útján kötik a szerződést.

 • A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve intézheti, amikor az árucikk a tulajdonába kerül. Az elállás joga az üzleteinkben történő személyes átvétel esetén is gyakorolható.
 • Szolgáltatásra irányuló szerződéskötés esetén a Vevő a szerződéskötés napjától számított 30 napon belül gyakorolhatja az elállási jogát.

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó érthető nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél formájában) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségekre az Alarmdirect Kft. részére az elállásra meghatározott időszak alatt. Ha a megjelölt határidőn belül minden kétséget kizáróan nem küldi meg a Vevő a nyilatkozatot, úgy az elállás nem tekinthető teljesítettnek, így a szerződés továbbra is érvényben marad és nem kerül felbontásra.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe az Alarmdirect Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vevő az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vevő elállás esetén köteles a megrendelt árut késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Alarmdirect Kft. részére az alábbi címre.

Visszaküldési postacím:

Alarmdirect Kft.

1141 Budapest, Cinkotai út 97/B.

A Vevő köteles az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatosan megtéríteni. Utánvételes csomagot a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. Elállás esetén Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A Vevőt ezenfelül más költség nem terheli.

A Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett pénzösszeget (a szállítási költséget leszámítva) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszafizetni, amennyiben a terméket eredeti, sértetlen állapotában az eredeti számlával együtt – 14 napon belül a Vevő visszajuttatja a számlán szereplő elérhetőségre. A termék vételára a csomag beérkezését követően kerül visszautalásra azon bankszámlaszámra, amelyet az előzetes írásbeli jelzésnek tartalmaznia kell.

Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát a lenti esetekben:

 • Szolgáltatási szerződés esetén ha a 14 napos elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a Vevő beleegyezésével megkezdi a teljesítést,
 • Olyan termék értékesítése esetén, melynek a pénzpiaci ára a Szolgáltató által nem irányítható ingadozástól függ,
 • Olyan termék értékesítése esetén, mely kifejezetten a Vevő kérésére lett előállítva, illetve személyhez kötött, valamint természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
 • Hang-, képfelvétel, valamint olyan számítógépes szoftverre vonatkozóan, amennyiben a termék csomagolását a Vevő felbontotta.
 • Szerencsejáték- szerződés esetén.

15. ÁRAK

Az Internetes Áruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és tartalmazzák a törvényben rögzített Áfa értékét. Mely az ÁSZF-ben rögzítésre került.

Mennyiségi kedvezményt csak abban az esetben tudunk biztosítani, ha rendelését Ön adja le online a webshop felületén.

16. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Ha a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Valamint fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez a Békéltető Testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség. Másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Ha a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Vevő az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Vevő a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy az Internetes Áruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vevővel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Vevői ügyfélszolgálat:

Név: Alarmdirect Kft.

Cím: 1141 Budapest, Cinkotai út 97/b.

Telefonszám:+36-1-363-5163

E-mail cím: ugyfelszolgalat@iotcentrum.hu

Kötelező válaszadási idő: 2 munkanap

Személyes ügyfélszolgálat nyitva tartás:

H-P: 08.00 – 17.00

Hétvégén, ünnepnapokon: zárva

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Az iotcentrum.hu weboldalt szerzői jog védi. Jogosultja az Alarmdirect Kft.. A weboldalon megjelenített szolgáltatások, valamennyi bemutatott tartalom szellemi alkotásnak minősül. Amelynek bármilyen hasznosítása, másolása, a jogosult engedélye nélkül tilos! Az Alarmdirect Kft. fenntart magának minden jogot az IOTcentrum Webáruházban megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a megjelenített tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, feldolgozása, tárolása, és értékesítése az Alarmdirect Kft. írásos hozzájárulása nélkül!

A fent részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól csak az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató képez kivételt. Értelmezés, megismerés céljából történő letöltése ezen tartalmaknak engedélyezett.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-t a Vevő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Az IOTcentrum Webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Budapest, 2022. január.